چهارشنبه، 26 مهر 1396
معرفی حدود منطقه

شمال: کوی سیدخلف وزردشت

جنوب: امانیه،خیابان تخت سلیمان

شرق: ازجاده ساحلی تاکوی سیدخلف

غرب: مسیرخانه سازی وجاده پدافند