چهارشنبه، 26 مهر 1396
معرفی نواحی نمطقه

ناحیه یک: کیان آبادوخیابان های غربی کیانپارس

ناحیه دو: امانیه

ناحیه سه: خیابانهای شرقی کیانپارس وکوی سیدخلف

ناحیه چهار: کیانشهروزردشت