معرفی سرپرست شهرداری منطقه دو
نام : محمد سعید
 
نام خانوادگی : حردانی
 
 
 
 
 
 
 
محمد سعید حردانی