شنبه، 7 اسفند 1395
معرفی شهردار منطقه دو

 نام: مسعود

نام خانوادگی: محمد شفیع پور

سوابق تحصيلي:

  • مهندسي عمران-عمران
  • کارشناسی ارشد سازه هاي آبي
  • دانشجوی دکترای شهرسازی

سوابق اجرايي:

  • ناظر پروژه هاي منطقه  سه و هفت شهرداری اهواز
  • ناظر پروژه هاي منطقه هشت شهرداری اهواز
  • معاون فني عمراني منطقه دو شهرداری اهواز
  • شهردار منطقه یک
مسعود محمد شفیع پور