شرح وظایف اداره نظارت بر ساخت سازها
  • نظارت برعوارض محاسبه پروانه هاوتاییدفرم محاسبات
  • بررسی،تاییدوامضاء تمام پروانه ها،پایانکاروتعمیرات و......
  • کنترل کلیه مراحل صدورپروانه،پایانکارونظارت برکارکردواحدصدور
  • بررسی وامضای نامه های سازمان آتش نشانی،فنی وحرفه ای وبیمه و.....