شرح وظایف معاونت حمل ونقل و ترافیک
  • خط کشی عابرپیاده درمسیرطولی وعرضی
  • نصب تابلووتجهیزات،احداث حفاظ
  • احداث پل عابرپیاده
  • تعیین نمودن خطوط ویژه
  • گزارش کمبودتجهیزات ترافیکی،مشکلات حمل ونقل عمومی،مشکلات عبورومروروانتقال آن به شهردارمنطقه وارسال به
  • معاونت حمل ونقل وترافیک مرکز
  • شرکت دردوره های آموزشی مربوطه
  • تهیه بروشورازقوانین راهنمایی ورانندگی برای آموزش به کودکان ونوجوانان