شرح وظایف معاونت شهرسازی
  • صدور پروانه های ساختمانی و پایان کار و گواهی عدم خلافی
  • تشخیص تخلفات ساختمانی  و ارجاع به کمیسیون ماده صد
  • نظارت بر طرح تفضیلی و شناسایی مغایرتها
  • بازدید از ساختمانها و دستور تهیه نقشه جهت احداث ساختمان
  • بررسی و تعیین نوع کاربری ملک
  • تشخیص تخلفات ساختمانی و ارجاع به معاونت خدمات شهری جهت پیگیریهای بعدی