شرح وظایف معاونت فنی و عمرانی
  • نظارت برنحوه انجام واجرای کلیه پروژه های عمرانی سطح منطقه بادرنظرگرفتن بودجه عمرانی سالیانه
  • نظارت برنحوه اجرای کلیه پروژه های عمرانی که مربوط به خیابان سازی وآسفالت معابرباشد.
  • نظارت برکلیه امورانجام استعلام وانتخاب پیمانکارجهت اجرای پروژه های عمرانی
  • بررسی صورت وضعیت های ارسالی ازطرف پیمانکاران واعلام نتایج به مدیرمجموعه