واحد آمار وبرنامه ریزی

         شرح وظايف آماروبرنامه ریزی
 

  • تدوين فرمت كليه عملكردها و آمارنامه ها و سالنامه ها در مجموعه شهرداري
  • شناسايي و بررسي طبقه بندي مشكلات سالانه آماري در جهت استاندارد سازي. 
  • بررسي و شناخت نيازهاي آماري در زمينه شاخص ها و اطلاعات شهري 
  • نظارت بر اجراي سيستم هاي توليد آمارهاي ثبتي و ايجاد هماهنگي هاي لازم. 
  • تهيه و انتشار سالنامه هاي آماري شهري. 
  • تائيد اعلام نظر در مورد چاپ يا ارائه كليه گزارشات، عملكردهاي تمامي حوزه هاي شهرداري از منظر صحت اطلاعات و نتايج اخذ شده. 
  • كنترل كيفيت آماري كليه فرآيندهاي سازماني. 
  • اطلاع رساني و فرهنگ سازي آماري در سطح شهر و شهرداري. 
  • پيگيري كليه اطلاعات مورد نياز جهت تحليل هاي آماري از سازمان و ديگر حوزه ها.