واحد اداری

1-اداره وهدایت اموراداری،کارگزینی ورفاه کارکنان،دبیرخانه وهماهنگی بین واحدهای تابعه

2-صدورحکم مرخصی،ماموریت،غیبت وتشویق کارکنان

3-نظارت برقانون کاروتامین اجتماعی واجرای آئین نامه های استخدامی شهرداری

4-نظارت برورودوخروج مکاتبات اداری شهرداری