شرح وظایف واحد درآمد

1-انجام عملیات افرازوتفکیک اراضی باهماهنگی مرکز

2-کنترل سهم 100درصدشهرداری باهماهنگی املاک شهرداری مرکز

3-اصلاح سندمالکیت

4-انجام عملیات مشارکت باهماهنگی املاک مرکز

5-نظارت برمستغلات واملاک منطقه