شرح وظایف واحد حقوقی

       اداره حقـوقي

 • اداره و هدايت امور حقوقي و املاك و مستغلات شهرداري.
 • پيگيري وصول كليه بخشنامه ها ، دستورالعملها ، آئين نامه ها و قوانين و مصوبات اعم از مصوبات هيأت وزيران ، شوراي اسلامي شهر و ساير مراجع قانوني در خصوص شهرداري و بدست آوردن آخرين اطلاعات و مصوبات در اين زمينه خصوصاً از طريق روزنامه رسمي جمهوري اسلامي جمعي ، تشخيص ارتباط آن با هر يك از واحدهاي شهرداري ، ارجاع مقررات مذكور از طريق شهرداري به واحدهاي ذيربط.
 • تهيه و تنظيم لوايح دفاعي و انجام وظايف نمايندگي واحد متبوع در جريان دعاوي مطروحه در مراجع قانوني و انعكاس نتايج آن به شهرداري.
 • بررسي ، مطالعه و اظهار نظر حقوقي در خصوص موافقت نامه ها و قراردادهاي منعقده در خصوص فعاليتهاي شهرداري.
 • تقاضاي تعقيب قانوني تجاوز به حقوق شهرداري و رفع تجاوز و خلع يد آنان و انعكاس مراتب به شهرداري.
 • ارزيابي جهت تحصيل حريم و تكميل پرونده خريد املاكي كه در طرح توسعه معابر يا در مسير طرحهاي مورد نظر شهرداري قرار مي گيرد.
 • تهيه و تنظيم و ارائه توافق نامه به شورا جهت تصويب و اجراي صحيح مفاد توافق نامه مصوب.
 • بررسي ، ارزيابي و كارشناسي اراضي و املاك مورد معامله شهرداري اعم از خريد و فروش ، استيجاره و تهيه فهرست هاي مورد نياز هر طرح.
 • اقدام به ثبت كليه معاملات ملكي شهرداري در دفاتر اسناد رسمي.
 • ثبت دفاتر املاك و اراضي شهرداري و تغييرات آن طبق دستورالعملهاي صادره.
 • شركت فعال و مستمر در جلسات و كميسيونهاي مختلفي كه شهرداري تعيين مي نمايد.
 • انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي گردد.