شرح وظایف واحد درآمد

1-فعالیت درراستای گرفتن حقوق شهرداری

2-نظارت بروصول عوارض ساختمانی وکسبی وپیشه وران وخدماتی

3-محاسبه ووصول تغییرکاربری ها

4-ارائه آماردرآمددرمدت زمان تعیین شده

5-نظارت برممیزی محل های تجاری وصدورفیش

6-ارائه پیشنهادجهت افزایش درآمدمنطقه

7-مسئول واحددرآمدجانشین معاونت اداری-مالی دراموردرآمدهای عمومی منطقه است.