شرح وظایف واحد فضای سبز
  • احداث پارکهای محله ای،جنگلی
  • کاشت انواع گل های فصلی
  • هرس درختان ودرختچه ها
  • آبیاری به روشهای تحت فشار غرقاب.
  • نگهداری فضای سبزاحداث شده
  • مراقبت مداوم ازچمن ها
  • سم پاشی درختان وعلف های هرز
  • غرس گل وگیاه درآیلندهاوخیابانهاوپارکهای سطح منطقه