شهرداری منطقه

شهرداری منطقه دو

درسال 1361 تاسیس شد. این منطقه دارای وسعت 728هکتارو8930مترمربع است.

شامل چهارناحیه خدمات شهری وسه ناحیه فضای سبزمی باشد.

محدوده دربرگیرنده منطقه

عبارتنداز:کیان آباد،کیانپارس،امانیه،کوی زردشت،سیدخلف،کیانشهروجاده پدافند