شرح وظایف معاونت مالی و اداری

      معاونت مالی اداری شهـرداري
 

 •  رهبري و اداره امور مالی ، حسابداري ، اموال و انبارها.
 •  نظارت بر تهيه و تأمين تجهيزات و ملزومات اداري
 •  نظارت بر انجام تشريفات مناقصه و مزايده در معاملات شهرداري و رعايت آئين نامه هاي مالي و حسابداري شهرداري و انطباق با مقررات مالي .
 •  انجام تعهدات مالي در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات مالي شهرداريها.
 • نظارت و كنترل عمليات مالي مؤسسات و واحدهاي تابعه شهرداري و مراقبت در حسن گردش امور مالي و حسابداري آنها.
 •  نظارت بر ثبت و نگهداري حساب سپرده هاي قانوني ، ضمانت نامه ها ، قراردادها و تعهداتي كه متضمن موارد مالي در شهرداري هستند.
 •  نظارت بر انجام روشهاي مميزي اسناد و رسيدگي به مدارك مالي ، حسابداري ، شهرداري و انطباق با مقررات ذيربط.
 •  نظارت بر حسن اداره امور انبارهاي مختلف شهرداري و نگهداري حساب آنها.
 •  نظارت بر حفظ و نگهداري اموال شهرداري و كنترل فرمهاي مختلف و دفاتر اموال .
 •  شركت فعال در جلسات و كميسيونهايي كه شهرداري تعيين مي كند.
 •  ارزيابي مستمر و ارائه گزارش و آمار فعاليتهاي امور مالي به مديريت.
 •  نظارت بر عملکرد مدیر امور اداری و دبیرخانه