شهرداران منطقه از ابتدا تا کنون

شهرداران منطقه دو از ابتدا تاکنون
 ۱-  اسماعیل باصری
 ۲-  حسین علی شیرین کار
 ۳-  قدرت ... اقبال
 ۴-  عباس وکیلی
 ۵-  اورانی
 ۶-  محمود صیدالی
 ۷-  عابدین دقیقی
 ۸-  ابوالقاسم محبوبی
 ۹-  عالمی نیسی
۱۰-  رضا رمضانی
 ۱۱-  محسن رستگارنیا
 ۱۲-  شهباز زیلابی
 ۱۳-  الهه موالی زاده
 ۱۴-  شهباز زیلابی
۱۵-  علیرضا حلاج دزفولی
 ۱۶-  داود دارابی